ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 2 เมษายน 2559 (1)
ด้วยในพุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเป็น “วันรักการอ่าน ๒ เมษายน” เพื่อเป็นการสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่อาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่าทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย สำนักงาน กศน.อำเภอโคกสำโรง จึงได้จัดโครงการวันรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่สถานศึกษาให้มีกิจกรรมพัฒนานักเรียนทั้งกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การวางรากฐานการอ่านให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป การสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรวมถึงการจัดห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...