ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 จัดนิทรรศการ (5)
วันสำคัญเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในอดีต ในแต่ละปีประเทศไทยจะมีวันสำคัญของชาติหลายวันด้วยกัน ซึ่งมีทั้งที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันสำคัญทางประเพณี เช่น วันมาฆบูชา, วันจักรี, วันสงกรานต์, วันฉัตรมงคล, วันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น การระลึกถึงความสำคัญของวันสำคัญนั้นๆ รัฐ/ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชน หรือคนในสังคมได้ตระหนักและระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญด้วยความภาคภูมิใจ ถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อกันมา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านค่าย โดยงานห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่าย เล็งเห็นความสำคัญของการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว ประกอบกับนโยบายต่อเนื่องของสำนักงาน กศน. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนและเป็นแหล่งค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงจัดทำโครงการจัดนิทรรศการ สืบสาน วันสำคัญของไทย ขึ้น
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...