ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเมืองระยอง (1)
กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมีนโยบายและเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น โดยนำกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่มีอาชีพปลูกมันสำปะหลัง มะม่วงและเลี้ยงตะพาบน้ำ และประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ จึงหันมารวมกลุ่มประกอบกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ โดยการผลิตพวงหรีด ดอกไม้จัน และของชำร่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแต่การจำหน่ายมีขีดจำกัด ได้เฉพาะงานศพเท่านั้น ประธานกลุ่มจึงได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ขอความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นคือ มันสำปะหลัง มาแปรรูปเป็น “ลอดช่องสิงคโปร์” จึงกลายเป็น กิจกรรมเด่นของกลุ่ม และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มไม่น้อยกว่า 13 ครัวเรือน และเริ่มขยายผลสู่สมาชิกใกล้เคียง กลุ่มเริ่มดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2539 สมาชิกแรกตั้ง 15 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 20 คน เงินทุนดำเนินการเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับมาปี 2541 จำนวน 40,000 บาท ผลิตพวงหรีด ดอกไม้จัน และได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจำนวน 50,000 บาท เพื่อผลิตแชมพูและน้ำมันสมุนไพร ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน 100,000บาท จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ ประธานกลุ่มฯ (นางสัมฤทธิ์ วิเชียรวัฒน์) กล่าวว่า การศึกษาธรรมชาติแบบภูมิปัญญาไทย ขนมไทย เป็นระบบอาหาร การปรุงแต่งมาจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ มาให้ระบบอาหารในธรรมชาติ มีหลากหลายตามไปด้วย การดัดแปลงและพลิกแพลงวัตถุดิบให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคอยู่ที่วัตถุดิบในการผสม ลักษณะของลอดช่องที่มีลักษณะเป็นแป้งข้าวชนิดหนึ่งที่นำมาทำขนม และต้องแต่งสีจากสีสังเคราะห์ เพื่อเป็นสีสันน่ารับประทาน แต่เก็บไว้ได้ไม่นานและยากต่อการเก็บรักษาให้คงสภาพ ทำให้คุณค่าเปลี่ยนไปและเสียในที่สุด การมองการพิจารณาหลายครั้งจึงคิดพัฒนาปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงทำให้แห้งและเก็บไว้นาน และเล็งเห็นคุณภาพ กับการเก็บรักษาซึ่งคงสภาพไว้นานที่สุด แนวคิดซึ่งได้มาในตัวผลิตภัณฑ์ เป็นแนวคิดที่มีการผูกพันในเรื่องการดัดแปลงเพื่อให้คงสภาพ และรักษาซึ่งคงไว้ในรูปอาหารที่ไม่เน่าเปื่อย สามารถสะสมเป็นของทานได้เป็นของฝาก ของขวัญ ที่ได้สร้างสรรค์จากธรรมชาติ การสั่งสม สืบสานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์การผลิต มีการทดลองอย่างต่อเนื่องผ่านการทดลองทดสอบ ตามกระบวนการผิด ๆ ถูก ๆ พอได้รูป การผลิตเป็นสั่งสมประสบการณ์ในแนวความคิดสร้างสรรค์ สั่งสมวิธีคิด ควบคุม จัดการ เป็นรสนิยม ความสวยงาม การจินตนาการโดยเป็นรูปแบบในความคิดพัฒนารูปภัณฑ์ การสืบทอดสืบสานประสบการณ์ ลอดช่องที่มีศิลปะแห่งการเรียนรู้เป็นศิลปะแห่งการเรียนรู้ไม่รู้จบ ก้าวตามโลกได้ทัน ขึ้นด้านบนผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์ คือกำเนิดในหมู่บ้านชุมชนบ้านเขาไผ่ อ.เมือง จ.ระยอง ความเป็นมาของบ้านเขาไผ่เป็นหมู่บ้านที่มีไผ่ล้อมรอบภูเขาจำนวนมาก แต่มีการบุกรุก ถางพง ขุดเผา จนทำให้ไม้ไผ่ถูกทำลายไปทั้งหมดปัจจุบันเหลือเพียงภูเขาหิน และเป็นหลุมบ่อจำนวนมาก อาชีพดั้งเดิมเป็นท้องถิ่นที่ทำการเกษตรกรรมเป็นหลักผู้คนที่มีที่ดินทำกันเป็นอิสระ โดยใช้วิธีลงแขกโดยเป็นสายสัมพันธ์และเกื้อกูลพึ่งพากันระหว่างท้องถิ่นมีการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่เป็นกลุ่มก้อน การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป ทำให้คนในหมู่บ้านเริ่มทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาว แต่ผู้สูงอายุ และชาวบ้านการศึกษาน้อย ไม่มีอาชีพ ดำรงชีวิตดั้งเดิมโดยไม่ได้ทำงานโรงงานอย่างลูกหลาน ส่วนชาวบ้านนั้นอาศัยอาชีพดั้งเดิม ลอดช่องสิงคโปร์เป็นอาชีพที่สะท้อนถึงการสืบสานวัฒนธรรมแบบการทำงานอย่างมีขั้นตอนกับการผูกพันของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยคงมีสภาพความทรงจำในการดำเนินชีวิตดั้งเดิมหรือคงอาชีพแบบเรียบง่าย และเปรียบเทียบด้วยการมีศิลปะแห่งการผูกพันดังนี้ ผลิตภัณฑ์สิงคโปร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพันธุ์พืชที่อยู่ในท้องถิ่นเมื่อนำมาผสมผสานจนเป็นชื่อขนมอันทรงคุณค่า - ผลิตภัณฑ์ที่เหนียวนุ่ม เหมือนบรรยากาศอันผูกพันกลมเกลียว - ผิวพรรณหลายสีผสมกลมกลืน เหมือนหลากหลายคล้ายการรวมชีวิต - มีสีสันรวมตัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ภายในตัวเป็นสีที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ เป็นสีที่ผสมขึ้นมาใหม่เพื่อคงไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติจากท้องถิ่นระยอง - รสชาติเมื่อนำมารับประทานเหมือนผูกพันความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ขึ้นด้านบน ขึ้นด้านบนภูมิปัญญา คือ ความรู้ ประสบการณ์ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรมที่สะสมอันเป็นผลจากการปรับตัวของมนุษย์ให้กับสิ่งแวดล้อมโดยให้นำสิ่งแวดล้อมความเป็นธรรมชาติมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้เข้ากับชุมชน โดยใช้จิตวิญญาณในการดูแลผูกพันต่อสภาพระหว่างชุมชนกับสิ่งแวดล้อม ขึ้นด้านบน 1. แป้งมันสำปะหลัง 1 กิโลกรัม 2. แป้งท้าวยายม่อม 1 ขีด 3. น้ำเดือด 2 ขีด 4. สีจากธรรมชาติ (ดอกอัญชัน,ลูกพุด,ลูกคำเงาะ,ใบเตย) 5. แป้งนวล (ใช้สำหรับทามือเวลานวดแป้ง) ขึ้นด้านบน1.ผสมแป้งมันสำปะหลังและแป้งท้าวยายม่อมให้เข้ากันใส่น้ำเดือดและสีตามต้องการ นวดไปเรื่อย ๆ จนเนียน แป้งเข้ากันได้ดี ปั้นเป็นก้อนกลมๆ 3 ก้อน 2. นำก้อนที่ปั้นแล้วไปต้มในน้ำเดือด1 นาที ตักขึ้น ราดแป้งให้เนียนใช้ไม้คลึงแป้งให้เป็นแผ่น โดยใช้แป้งนวลโรย เพื่อไม่ให้แป้งติดกันใช้เครื่องรัดแผ่น ตัดเป็นท่อน ๆ ยาว 4 นิ้ว 4. นำเข้าเครื่องรีดให้เส้นเสมอตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 5 นิ้ว จึงเข้าเครื่องตัดเป็นเส้น 5. วางบนกระดาษผึ่งลมหรือตากแดดให้แห้งแล้วบรรจุหีบห่อที่มิดชิด รอจำหน่ายต่อไป ขึ้นด้านบนสีที่ใช้เป็นสีจากธรรมชาติ คือ สีม่วง ได้มาจาก ดอกอัญชัน สีเหลือง ได้มาจาก ลูกพุด สีส้ม (โอโรส) ได้มาจาก ลูกคำเงาะ สีเขียว ได้มาจาก ใบเตย ขึ้นด้านบนชื่อประธานกลุ่ม นางสัมฤทธิ์ วิเชียรวัฒน์ สถานที่ผลิตและสถานที่ตั้งกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่ เลขที่ 89 หมู่ 5 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองโทร. 038-966498 ขึ้นด้านบน1. ที่ทำการกลุ่มฯ 2. ตลาดในหมู่บ้าน 3. ตลาดนัดตามโรงงานห้างร้านต่าง ๆ 4. ออกร้านตามหน่วยงานและเทศกาลต่างๆ ราคาจำหน่าย กล่องพร้อมกะทิ 200 กรัม ราคา 45 บาท ซอง 200 กรัม ราคา 20 บาท สีรวม 500 กรัม ราคา 45 บาท
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...