ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 ตำบลในคลองบางปลากด (1)
นางสาวศศิธร วุฒิปัญโญ ครู กศน.ตำบลในคลองบางปลากด .....ข้อมูล ตำบลในคลองบางปลากด แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านคู่สร้างคู่สม หมู่2 บ้านคลองกระออม หมู่2 บ้านคลองมอญ หมู่3 บ้านบางปลากด หมู่4 บ้านสามแพรก หมู่5 บ้านวัดใหม่ , หมู่6 บ้านวัดแหลม หมู่6 บ้านสามเรือน , หมู่7 บ้านคลองห้าง , หมู่8 บ้านสันติสุข , หมู่9 บ้านคู่สร้าง , หมู่10 บ้านนาเกลือน้อย , หมู่11 บ้านยายสี หมู่ 12 หมู่ 13 ในคลองบางปลากดปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มีนาคม 2561 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มีนาคม 2561
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...