ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 บ้านหนังสือชุมชน
 ตำบลบางกระทึก (1)
ศาลเจ้าแม่เซ่งเนี๊ย (เพ็คเล่งตึ้ง) ซึ่งอยู่ตลาดน้ำดอนหวาย หมู่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีนายประวิทย์ ศรีวุฒินันท์ อยู่ในบริเวณที่มีการสัญจรสะดวก มีรถโดยสารประจำทางให้บริการ เป้าหมายผู้ใช้บริการบ้านหนังสือชุมชนศาลเจ้าแม่เซ่งเนี๊ย (เพ็คเล่งตึ้ง) ส่วนใหญ่พ่อค้าและแม่ค้าในตลาดน้ำดอนหวาย ประชาชนที่มาเที่ยวหรือสัญจรไปมาในตลาดน้ำดอนหวาย
 ตำบลบ้านใหม่ (1)
 ตำบลคลองจินดา (1)
 ตำบลท่าตลาด (1)
 ตำบลบางเตย (1)
 ตำบลบางช้าง (1)
 ตำบลท่าข้าม (1)
 ตำบลยายชา (1)
 ตำบลตลาดจินดา (1)
 ตำบลหอมเกร็ด (1)
 ตำบลสามพราน (1)
 ตำบลกระทุ่มล้ม (1)
 ตำบลทรงคนอง (1)
 ตำบลอ้อมใหญ่ (1)
 ตำบลคลองใหม่ (1)
 ตำบลไร่ขิง (1)
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...