ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 ความเป็นมาห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความเป็นมา ความเป็นมาห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี Suaratthain Public Library ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมตั้งอยู่บริเวณวัดไตรธรรมมาราม ต่อมาปี พ.ศ.2526 ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารใหม่ บริเวณสวนสาธารณะศรีตาปีใกล้สำนักงาน ททท.ภาคใต้ เขต 5ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนเป็นรายปี สำหรับจัดซื้อหนังสือ วารสาร และสื่อประเภทต่าง ๆ ไว้จัดบริการแก่ประชาชนได้มาศึกษาค้นคว้าตามมุมต่าง ๆ เช่น มุมเด็ก/เยาวชน มุมหนังสือพิมพ์/วารสาร มุมหนังสือทั่วไป มุมหนังสืออ้างอิง มุม กศน. มุมข้อมูลท้องถิ่น เป็นต้น ปี พ.ศ.2548 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้บุคคลได้แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนั้นการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีความพร้อมจึงเป็นนโยบายอันสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการพลิกโฉมห้องสมุดให้มีบรรยากาศ ร่มรื่น สะอาด สวยงาม รูปแบบการบริการที่หลากหลาย การสร้างห้องสมุดให้มีชีวิตชีวาเป็นภารกิจที่ทีมงานของห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งเป้าไว้เช่นเดียวกัน
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...