ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,222,813
 
 ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน
ประวัติความเป็นมา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ซึ่งมีพระตำหนักประทับแรมอยู่ที่อำเภอหัวหิน ได้เสด็จ มาประทับแรม ณ พระตำหนักนี้เป็นประจำ ได้ทรงเห็นว่า เขตอำเภอหัวหินไม่มีห้องสมุดส่วนรวมที่จะให้ประชาชน ได้อ่านหนังสือและรวบรวมเอกสารตลอดจนหนังสือต่าง ๆ ไว้ให้ค้นคว้าหาความรู้ จึงได้มีรับสั่งให้นายอำเภอหัวหินและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวหิน จัดหาที่ดินก่อสร้างห้องสมุดประชาชน โดยพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มอบให้ นายฟื้น กระแสสินธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวหิน ก่อสร้างห้องสมุดประชาชน ณ ที่ดินสาธารณะริม ถนนแนบเคหาสน์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวหินรับไปดำเนินการปลูกสร้างเป็นอาคารไม้ ชั้นเดียว ยาว 20.20 เมตร กว้าง 6 เมตร มีมุขด้านหน้ายาว 5 เมตร ภายในเป็นห้องโถง สำหรับเป็นที่อ่านหนังสือและจัดวางตู้หนังสือต่าง ๆ มีห้องสำหรับเก็บพัสดุ 1 ห้อง และมีห้องน้ำ ภายในอาคาร ติดตั้งไฟฟ้า พื้นเทคอนกรีต อาคารทาสีตลอดทั้งถมดิน และทำรั้วเสร็จเรียบร้อย ครั้นเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงได้กระทำพิธีเปิดโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ทรงเป็นองค์ประธาน และให้ชื่อว่า “ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน (จุลจักรพงษ์บุญนิธิ)” เมื่อได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้ว พระองค์ ทรงพระราชทานหนังสือต่างๆ ที่พระองค์ท่านได้พระราชนิพนธ์จำนวนมากให้กับห้องสมุด และให้อยู่ ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิ “จุลจักรพงษ์บุญนิธิ” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานห้องสมุด กองการศึกษาผู้ใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดจ้างบรรณารักษ์ นักการภารโรง และงบประมาณในการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการศึกษา นอกโรงเรียน และได้รับงบประมาณเพื่อสร้างอาคารห้องสมุดหลังใหม่ ซึ่งได้เปิดบริการ มาจนถึงปัจจุบัน และได้รับการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นส่วนงานหนึ่งของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหิน (กศน.อำเภอหัวหิน) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน (1)
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...