ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 หยอดกระปุกปัญญา
อ่านบทความ สาระเพือสะสมความรู้ เพิ่มพูนปัญญา ......เสมือนสั่งสมความรู้เพิ่มเติมปัญญา....เก็บสะสมทีละน้อยอย่างไม่รู้ตัว ร่วมสะสมความรู้ใส่กระปุกปัญญากันค่ะ
 ไทยเทิดไท้ (5)
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณ ประโยชน์ต่อ ประเทศชาติและประชาชนไทยเป็นเอนกประการ ขอเทิด ไท้ องค์ราชันย์ ของชาวไทยปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 .....(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)
 ไทย เทิด ทูน (7)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้พสกนิกร ปวงชนชาวไทยอยู่ดีมีสุข ชาวไทยทั้งปวงขอเทิดทูนพระองค์ท่าน ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ...(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)
 ทัศน์ ฐาน ไทย (11)
ส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา ของไทยจากอดีตที่สืบทอดกันมา
 เที่ยว ทั่ว ไทย (5)
ร่วมเดินทางไปทุกที่ในเมืองไทย ไม่เสียค่าเดินทาง ประหยัดเวลา พร้อมแล้วเชิญค่ะ
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...