ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 กิจกรรมปี 2559
กิจกรรมหยุดพักรักการอ่าน
 8 ธันวาคม 2559 (1)
 7 ธันวาคม 2559 (1)
 23 พฤศจิกายน 2559 (1)
 18 พฤศจิกายน 2559 (1)
 3 พฤศจิกายน 2559 (1)
 27 ตุลาคม 2559 (1)
 1 กันยายน 2559 (1)
กิจกกรม อาเซียนศึกษา
 18 สิงหาคม 2559 (1)
 16 สิงหาคม 2559 (1)
 11 สิงหาคม 2559 (1)
เนื่องด้วยในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้ จากพระราชกรณียกิจทั้งปวงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำพระวรกาย เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกร และความมั่นคงของประเทศ ทรงเป็นขวัญและกำลังใจของปวงอาณาประชาราษฎร์ ในยามที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติ ไม่ว่าโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้น ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทประทับใกล้ชิดพสกนิกร โดยไม่ทรงหวาดหวั่นต่อภัยอันตราย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาธิคุณ ทรงชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีสมัครสมานสามัคคีอย่างสันติ เป็นที่ซาบซึ้งประทับในทุกดวงใจของประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด นับถือศาสนาใด พระราชอัจฉริยภาพและพระปณิธานอันแน่วแน่มั่นคง ในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแก่ราษฎร ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่แผ่นดินนานัปการ ดังเป็นที่ประจักษ์ชื่นชมทั้งประเทศและนานาประเทศ ทางห้องสมุดประชาชนจึงได้จัดกิจกรรมในวันแม่ขึ้น โดยสมัครสามาชิกวันนี้กับทางห้องสมุด รับดอกไม้วันแม่ ฟรี
 8 สิงหาคม 2559 (1)
กิจกรรมในวันนี้ การสอนให้ความรู้อาเซียน โยนบอลถาม-ตอบ อาเซียน จิ๊กซอ อาเซียน ตอบปัญหา อาเซียน การแสดง เกี่ยวกับเพลงอาเซียน
 5 สิงหาคม 2559 (1)
 3 สิงหาคม 2559 (1)
เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การใช้ห้องสมุด การรับสมัครสามาชิก หนังสือน่าอ่านของห้องสมุด ฯลฯ เพื่อ จะทำให้ ห้องสมุดอำเภอโคกสำโรง ได้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขั้น
 2 สิงหาคม 2559 (1)
เน้นการเรียนการสอน เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ พิ้นฐาน
 31 กรกฎาคม 2559 (1)
 28 กรกฎาคม 2559 (1)
กิจกรรม อ่าน เขียน ได้ ภาษาอังกฤษ
 27 กรกฏาคม 2559 (1)
 26 กรกฎาคม 2559 (1)
 22 กรกฎาคม 2559 (1)
 12 กรกฎาคม 2559 (1)
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี นำทีมด้วย ครู กศน. ตำบลห้วยโป่ง
 23 มิถุนายน 2559 (1)
 20 มิถุนายน 2559 (1)
 22 มีนาคม 2559 (1)
 12 มีนาคม 2559 (1)
 10 กุมภาพันธ์ 2559 (1)
 8 มกราคม 2559 (1)
 25 ธันวาคม 2558 (1)
 4 ธันวาคม 2558 (1)
 11 พฤศจิกายน 2558 (1)
 10 ตุลาคม 2558 (1)
 13 พฤษภาคม 2559 (1)
 2 เมษายน 2559 (ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลพบุรี) (1)
 2 เมษายน 2559 (1)
ด้วยในพุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเป็น “วันรักการอ่าน ๒ เมษายน” เพื่อเป็นการสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่อาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่าทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย สำนักงาน กศน.อำเภอโคกสำโรง จึงได้จัดโครงการวันรักการอ่านสร้างรากฐานชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่สถานศึกษาให้มีกิจกรรมพัฒนานักเรียนทั้งกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การวางรากฐานการอ่านให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป การสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรวมถึงการจัดห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...