ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,222,813
 
 ประวัติความเป็นมาห้องสมุดประชาชน
 ประวัติความเป็นมาห้องสมุดประชาชน (1)
ประวัติความเป็นมา ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขาขุนพนม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเกาะ บริเวณอุทยานการศึกษา “กาญจนาภิเษก” เขาขุนพนม ใกล้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นห้องสมุดที่สร้างตามความประสงค์ของโรงเรียนวัดเขาขุนพนม เพื่อให้บริการนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นเงินจำนวน ๓,๙๑๕,๐๐๐ บาท ใช้รูปแบบห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาดเนื้อที่ ๓๕ x ๑๐ เมตร ลักษณะอาคารจะพิเศษกว่าห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แห่งอื่น ๆ คือเป็นแบบอาคารปรับปรุงชั้นล่างโดยขยายปีก ๒ ด้านเพิ่มเติม เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๘ แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๙ ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้มอบให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นผู้ดำเนินการในการจัดซื้อหนังสือและสื่อต่างๆ นับได้ว่าเป็นห้องสมุดที่มีประโยชน์กับชุมชนเขาขุนพนม และประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษาอย่างดียิ่ง โดยบริการด้านต่างๆ ดังนี้ ห้องหนังสือทั่วไป จัดบริการหนังสือ สิ่งพิมพ์ วารสารประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน นวนิยาย เรื่องสั้น ห้องเด็กและครอบครัว รวบรวมหนังสือ เกมส์ อุปกรณ์ เครื่องเล่นต่างๆ สำหรับเด็ก เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้เด็กรักสนใจในการอ่าน และการเรียนรู้ ห้องโสตทัศนศึกษา จัดให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีโอ ซีดีรอม เทปคลาสเซท เป็นต้น ห้องเมืองนคร จัดแสดงข้อมูล อาชีพ และศิลปหัตถกรรมของดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น การจักสานย่านลิเภาและกระจูด การแกะหนัง เครื่องถมเมืองนคร และผ้ายกเมืองนคร เป็นต้น ห้องพรหมคีรี รวบรวมและแสดงข้อมูล บุคคลสำคัญในท้องถิ่น และของดีอำเภอพรหมคีรี ห้องธรรมะเพื่อชีวิต รวบรวมหนังสือธรรมะ สื่อประเภทต่างๆ ประวัติพระเกจิอาจารย์เป็นที่เคารพนับถือของชาวนครศรีธรรมราช ห้องเฉลิมพระเกียรติ รวบรวมและนำเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...