ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์
กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 264 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561
 บุคลากร กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์ (1)
แนะนำบุคลากร กศน. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561
 ตำบลนาเกลือ (2)
นางสาวศรีสมร จงเจิดสิน ครู กศน.ตำบลนาเกลือ.....ข้อมูลตำบลนาเกลือ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านขุนสมุทรไทย หมู่3 บ้านสาขลา หมู่4 บ้านสาขลา หมู่5 บ้านสาขลา หมู่6 บ้านคลองทะเล หมู่7 บ้านสาขลา หมู่8 บ้านสาขลา หมู่11 บ้านแหลมใหญ่ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มีนาคม 2561
 ตำบลในคลองบางปลากด (1)
นางสาวศศิธร วุฒิปัญโญ ครู กศน.ตำบลในคลองบางปลากด .....ข้อมูล ตำบลในคลองบางปลากด แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านคู่สร้างคู่สม หมู่2 บ้านคลองกระออม หมู่2 บ้านคลองมอญ หมู่3 บ้านบางปลากด หมู่4 บ้านสามแพรก หมู่5 บ้านวัดใหม่ , หมู่6 บ้านวัดแหลม หมู่6 บ้านสามเรือน , หมู่7 บ้านคลองห้าง , หมู่8 บ้านสันติสุข , หมู่9 บ้านคู่สร้าง , หมู่10 บ้านนาเกลือน้อย , หมู่11 บ้านยายสี หมู่ 12 หมู่ 13 ในคลองบางปลากดปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มีนาคม 2561 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มีนาคม 2561
 ตำบลบ้านคลองสวน (1)
นางสาวรุจิเรข ช่อผูก ครูกศน.ตำบลบ้านคลองสวน ตั้งอยู่ในวัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม เลขที่ 68 หมู่ 1 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 ....ข้อมูลตำบลบ้านคลองสวนแบ่งเป็น 4 หมู่บ้าน ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มีนาคม 2561
 ตำบลปากคลองบางปลากด (1)
นางสาวยุภารัตน์ ป้องโกเซ ครู กศน.ตำบลปากคลองบางปลากด.....ข้อมูลตำบลปากคลองบางปลากด แบ่งเขตการปกครอง เป็น 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านคลองสองพี่น้อง , หมู่2 บ้านวัดแค , หมู่3 บ้านเจดีย์ , หมู่4 บ้านคลองวัดโบสถ์
 ตำบลแหลมฟ้าผ่า (2)
นายวิมล ยิ่งหาญ ครู กศน.ตำบลแหลมฟ้าผ่า....ข้อมูล ตำบลแหลมฟ้าผ่า แบ่งเขตการปกครอง เป็น 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านไร่ , หมู่2 บ้านคลองสวน , หมู่3 บ้านคลองใหม่ , หมู่4 บ้านซอย 3 , หมู่5 บ้านซอย 1 , หมู่7 บ้านคลองตาเพิ่ม , หมู่8 บ้านแหลมสิงห์ , หมู่9 บ้านขุนสมุทร(จีน) , หมู่10 บ้านขุนสมุทร(จีน) , หมู่12 บ้านคลองยายหลี , หมู่13 บ้านคลองพระราม
 กำหนดเปิดรับสมัครผู้เรียน (1)
การศึกษานอกโรงเรียน นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนไทยในการที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกโรงเรียน ซึ่งออกมาจากระบบโรงเรียนด้วยเหตุผล ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความยากจน เพราะข้อจำกัดทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม รวมทั้งอยู่ ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล กลายเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสไม่ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน การศึกษานอก โรงเรียนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ชดเชยโอกาสที่ขาดหายไป...ขอบคุณข้อมูลจากwww.gotoknow.org
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...