ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 บ้านหนังสือชุมชน
บ้านหนังสือชุมชน เป็นสถานที่ให้บริการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ป้องกันการลืมหนังสือ และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย สนทนา แสดงความคิดเห็น สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกและทั่วถึง พร้อมเป็นสถานที่สืบค้น ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 บ้านหนังสือชุมชน (2)
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...