ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 Link เว็บไซต์ของแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
 ระบบและศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC) เป็นสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อรองรับการศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ (1)
 ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน (1)
 ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. (1)
 ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และร้องเรียนหากพบปัญหาจากการเข้ารับบริการจากภาครัฐ (1)
 แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เพื่อให้บริการการเรียนรู้ทาง Online ที่หลากหลายสำหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักศึกษา กศน. กลุ่มพิเศษ เด็กและครอบครัว เยาวชน ผู้สูงอายุ และทั่วไป (1)
 ห้องสมุดมารวย (1)
 หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
 TK Park (1)
 หอสมุดแห่งชาติ (1)
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...