ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,358)
        สื่อ (575)
        สมาชิก (109)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   มุมการให้บริการของห้องสมุด
       มุมอาชีพ
       มุมส่งเสริมสุขภาพ
       มุม ป.ป.ช.
       มุมอาเซียน
       มุมเทิดพระเกียรติ
       มุมเด็ก
       มุมบริการสืบค้น
   แหล่งเรียนรู้
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุด
       ประวัติห้องสมด
       วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
       บุคลากร
       คณะกรรมการห้องสมุด
   ประชาคมอาเซียน
       คลังหลักสูตรประชาคมอาเซีย... (1)
   บ้านหนังสืออัจฉริยะ
   อาเซียน
       สหภาพพม่า
       สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนา (1)
       สาธารณรัฐสิงคโปร์ (1)
       สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
       ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
       สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชา...
       สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Rep...
       ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingd...
       บรูไนดารุสซาลาม (Brunei D...
       ประเทศไทย (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (16)
       ลิงค์
           สนง กศน.
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
       ห้องสมุดประชาชน
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสวัสด...
        ห้องสมดสถาบัน กศน.ภาคกลาง
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,261
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

วันเด็ก

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เด็กปฐมวัย เดือนกุมภาพันธ์ 4

รูปที่4

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รู...

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รู...

  อาเซียน
      สาธารณรัฐสิงคโปร์ / ข้อมูลพื้นฐาน
      สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนา / ข้อมูลพื้นฐาน
      ประเทศไทย / ข้อมูลพื้นฐาน
  บ้านหนังสืออัจฉริยะ
  ประชาคมอาเซียน
      คลังหลักสูตรประชาคมอาเซียน / 1.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
  ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุด
  แหล่งเรียนรู้
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  มุมการให้บริการของห้องสมุด
     Learning Resources Linkage System  |  
ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสวัสดิ์ หมู่ 2 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โทร 034597143
Loading...