ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (11,018)
        สื่อ (5,461)
        สมาชิก (1,913)
  เครือข่ายห้องสมุด (932)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชน
       ประวัติห้องสมุด (1)
       วิสัยทัศน์ พันธกิจ (3)
       บุคลากรห้องสมุด
       คณะกรรมการห้องสมุด
   มุมการให้บริการของห้องสมุด
       มุมแนะแนว
       มุมอาชีพ
       มุมบริการเครื่องดื่ม
       มุมส่งเสริมสุขภาพ
       มุมบริการอินเตอร์
       มุมอาเซียน
       มุม ป.ป.ช.
       มุมเทิดพระเกียรติ
       มุมบริการสืบค้น
       มุมเด็ก
   แหล่งเรียนรู้
       ตำบลพนมทวน (2)
       ตำบลหนองโรง
       ตำบลทุ่งสมอ
       ตำบลดอนเจดีย์
       ตำบลพังตรุ (1)
       ตำบลรางหวาย (2)
       ตำบลหนองสาหร่าย (1)
       ตำบลดอนตาเพชร (2)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       กศน.ตำบลดอนตาเพชร
       กศน.รางหวาย
       กศน.ตำบลหนองสาหร่าย (2)
       กศน.ตำบลพังตรุ (1)
       กศน.ตำบลดอนเจดีย์
       กศน.ตำบลทุ่งสมอ
       กศน.ตำบลหนองโรง
       กศน.ตำบลพนมทวน (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       กศน.ตำบลพนมทวน
       กศน.ตำบลหนองโรง
       กศน.ตำบลทุ่งสมอ
       กศน.ตำบลดอนเจดีย์
       กศน.ตำบลพังตรุ
       กศน.ตำบลรางหวาย
       กศน.ตำบลหนองสาหร่าย
       กศน.ตำบลดอนตาเพชร
   อาเซียน
       ประเทศไทย (Thailand)
       ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
       ประเทศสิงคโปร์ (Singapore...
       ประเทศฟิลิปปินส์ (Philipp...
       ประเทศพม่า (Myanmar)
       ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
       ประเทศลาว (Laos)
       ประเทศอินโดนีเซีย (Indone...
       ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
       ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (B...
   แนะนำหนังสือใหม่
   ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (31)
       ลิงค์
           หน่วยงาน กศน. (2)
           ห้องสมุดประชาชน (14)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           ภาษาอังกฤษ (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
       อาเซียน
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,997
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
บริจาคโลหิต ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        เกมพัฒนาไอคิว          เทพทิพเทวัญ  
        แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ...          เอกสารการสอนชุดวิชา นวดแผนไทย หน่วยที่ 1-7  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นิทานพอเพียง          มนตร์เพียงรัก (2)  
        ณ หัวใจมีรัก          เหลียวมองสภา ฮา...สุดขีด 3  
        หัวขโมยแห่งบารามอส เล่ม1          ตำนานทะเลสาบเลม็อง  
        มิติมายา มนตราดวงดาว          นางค้างคาว  
        สายลมแห่งรัก          ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        คณิตศาสตร์ 3 จำนวนจริง ต.1          หนังสือเรียนสำหรบคนพิการ สำนวนไทย  
        คุณเชื่อหรือม่ ตอน 3          กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (ต.2)  
        พัฒนาสังคมและชุมชน15.ความสัมพันธ์ระหว่างประเท...          มรดกไทย มรดกโลก  
        สังคม 22 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10111/002 แผ่นที่ 1...  
        ล่าปลาจีน พิชิต ชะโดยักษ์          คูณ - หาร แสนง่าย  
  แนะนำหนังสือใหม่
  ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ / วิสัยทัศน์
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ / พันธกิจ
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ / เป้าประสงค์
      ประวัติห้องสมุด / ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมทวน
  แหล่งเรียนรู้
      ตำบลรางหวาย / ศาลพ่อปู่เขาคลุกคลี
      ตำบลดอนตาเพชร / พิพิธภัณฑ์บ้านดอนตาเพชร
      ตำบลพนมทวน / กศน.ตำบล พนมทวน
      ตำบลรางหวาย / ศูนย์สาธิตและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอพนมทวน (Hartotop)
      ตำบลหนองสาหร่าย / ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
      ตำบลพังตรุ / โบราณสถานเจดีย์หลวงปูขาว
      ตำบลดอนตาเพชร / หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
      ตำบลพนมทวน / แหล่งเรียนรู้อื่นในตำบลพนมทวน
  อาเซียน
  บ้านหนังสือชุมชน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  มุมการให้บริการของห้องสมุด
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      กศน.ตำบลหนองสาหร่าย / เกษตรกรรมและ สวัสดิการกองทุน
      กศน.ตำบลหนองสาหร่าย / เกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      กศน.ตำบลพังตรุ / เกษตรทฤษฎีใหม่
      กศน.ตำบลพนมทวน / การนวดแผนไทย
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมทวน
Loading...