ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (3,501)
        สื่อ
        สมาชิก (350)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.ตำบ... (1)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.ตำบ... (1)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.ตำบ... (1)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.ตำบ... (1)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.ตำบ... (1)
   แหล่งเรียนรู้
       แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลหน... (1)
       แหล่งเรียนรู้ กศน. ตำบลห... (1)
       แหล่งเรียนรู้ กศน. ตำบลห... (1)
       แหล่งเรียนรู้ กศน. ตำบลช... (1)
       แหล่งเรียนรู้ กศน. ตำบลห... (1)
       แหล่งเรียนรู้ กศน. ตำบลบ... (1)
   มุมการให้บริการของห้องสมุด
       มุมแนะแนว (1)
       มุมบริการน้ำดื่ม (1)
       มุมส่งเสริมสุขภาพ (1)
       มุมบริการอินเตอร์เน็ต (1)
       มุมอาเซียน (1)
       มุม ป.ป.ช. (1)
       มุมเทิดพระเกียรติ (1)
       มุมบริการสืบค้น (1)
       มุมเด็ก (1)
   ข้อมูลพื่นฐาน ห้องสมุดประชาช...
       คณะกรรมการห้องสมุด
       บุคลากรห้องสมุด
       วิสัยทัศน์ พันธกิจ
       ประวัติห้องสมุด (1)
   สื่อ
       ห้องสมุดเคลื่อนที่
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (23)
       ลิงค์
           หน่วยงาน กศน. (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,307
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านดิจิทัล

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561


 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ยมฑูต ผู้พิชิต เล่ม 2          รักนี้ (ไม่) กำมะลอ  
        กระบี๋ท่องยุทธจักร เล่ม 1          อุ่นไอ หัวใจรัก  
        พระอินทร์ เทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์          แก้วมังกร ไม้ผลนามมงคลอุดมด้วยคุณค่า  
        เจ้าชายรัตติกาล เล่ม 1          ยมฑูต ผู้พิชิต เล่ม 1  
        รักซ่อนร้าย          กระบี๋ท่องยุทธจักร เล่ม 2  
  ข้อมูลพื่นฐาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ่อพลอย
      ประวัติห้องสมุด /
  มุมการให้บริการของห้องสมุด
      มุมเด็ก /
      มุม ป.ป.ช. /
      มุมอาเซียน /
      มุมบริการอินเตอร์เน็ต /
      มุมส่งเสริมสุขภาพ /
      มุมบริการน้ำดื่ม /
      มุมแนะแนว /
  แหล่งเรียนรู้
      แหล่งเรียนรู้ กศน. ตำบลบ่อพลอย /
      แหล่งเรียนรู้ กศน. ตำบลหนองกุ่ม /
      แหล่งเรียนรู้ กศน. ตำบลช่องด่าน /
      แหล่งเรียนรู้ กศน. ตำบลหลุมรัง /
      แหล่งเรียนรู้ กศน. ตำบลหนองรี /
      แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลหนองกร่าง /
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.ตำบลหนองกุ่ม /
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.ตำบลหนองกร่าง /
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.ตำบลหนองรี /
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.ตำบลช่องด่าน /
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.ตำบลหลุมรัง /
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ่อพลอย
Loading...