ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,062
 
 ประชาคมอาเซียน
AEC พัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN)ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ(Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย

2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก
2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก
2540 ลาวและพม่า ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก
2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 10

เมื่อ 7 ต.ค. 2546 ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ซึ่งประกอบด้วย3 เสาหลัก คือ
1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(Asean Economic Community:AEC)
2.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(Socio-Cultural Pillar)
3.ประชาคมความมั่นคงอาเซียน(Political and Security Pillar)

เดิมกำหนดเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงกันเลื่อนกำหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558 และก้าวสำคัญต่อมาคือการจัดทำปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2552 นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคม โดยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับการดำเนินการเข้าสู่เป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2558

คำขวัญของอาเซียน คือ “ One Vision, One Identity, One Community.” หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม

เพลงประจำอาเซียน: The ASEAN WAY

  ท่องโลกอาเซียน (1)
  อาเซียน+3 (3)
  ราชอาณาจักรกัมพูชา (3)
  ราชอาณาจักรไทย (3)
  เนการาบรูไนดารุสซาลาม (3)
  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (3)
  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (3)
  ประเทศมาเลเซีย (3)
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (3)
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (3)
  สาธารณรัฐสิงคโปร์ (3)
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (3)
  แบบวัดความรู้อาเซียน (1)
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...