ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 ไทยนิยมยั่งยืน..
“โครงการไทยนิยมยั่งยืน” เป็นการบูรณาการงานของรัฐบาลและทุกกระทรวง ทั้งงานระดับนโยบาย งานตามภารกิจ และงานเชิงพื้นที่ เป้าหมายสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและเป็นภาระของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ......ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.posttoday.com/540520 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน-แนวคิด,ยุทธศาสตร์,วัตถุประสงค์ (1)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ ด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และด้านการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคงและยั่งยืน) รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ (ด้านการเสริมสร้างศักยภาพภูมิคุ้มกันของทุกคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมาย) ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม..ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน-กลไกลสำคัญ 4 ระดับ 10 เรื่อง (10)
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีกลไกสำคัญ 4 ระดับ ประกอบด้วย 1) ระดับชาติ 2) ระดับจังหวัด 3) ระดับอำเภอ และ4) ระดับตำบล ซึ่งทั้งหมดคือทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ถือเป็นแกนหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทำหน้าที่ทั้งการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการสร้างความร่วมมือกับกลไกของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนงานสำคัญ 10 เรื่อง ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaigov.go.th ขอขอบคุณภาพจาก https://www.bloggang.com / Loadebookstogo /http://district.cdd.go.th..ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...