ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันการพัฒนามุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศได้นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิตและการบริการ จนเกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน จำเป็นต้องกลับมาสู่หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความสมดุลในการพัฒนาทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพ...ขอบคุณข้อมูลจากhttp://e-learning.deqp.go.th กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ...ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562
  วีดีทัศน์พระราชทานเรื่อง สืบสาน รักษาต่อยอด สร้างสุขปวงประชา (1)
วีดิทัศน์พระราชทานชุดนี้ให้รัฐบาลได้นำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวพระราชดำริ และน้อมนำสู่การปฏิบัติต่อไป..ทั้งนี้ วีดิทัศน์ชุดดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ น้ำ คือ ชีวิตแผ่นดิน, พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ, พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง และเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต ขอบคุณที่มาจาก http://www2.dgr.go.th กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562
  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
  การบริหารจัดการขยะ (1)
ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งเกิดจาก กิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือที่อื่นๆ ทั้ง จากการผลิต การบริโภค การขับถ่าย การดำรงชีวิต และอื่นๆ
  ทะเลและมหาสมุทร (1)
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...