ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 ประวัติศาสตร์ไทย-อยุธยา
อาณาจักรอยุธยา เป็นอาณาจักรของชนชาติไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วง พ.ศ. ๑๘๙๓ ถึง พ.ศ. ๒๓๑๐ สามารถแบ่งออกได้เป็นสามช่วง คือ ช่วงแรกตั้งแต่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจนถึงสมัยก่อนการปฏิรูปการปกครองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (๑๘๙๓-๑๙๙๑) ช่วงที่สองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนถึงสมัยสมเด็จพระเพทราชา (๑๙๙๑-๒๒๓๑) และช่วงสุดท้ายการปฏิรูปการปกครองของสมเด็จพระเพทราชาเป็นต้นไป (๒๒๓๑-๒๓๑๐)…ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
  กรุงศรีอยุธยาตอนต้น (8)
ตั้งแต่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจนถึงสมัยก่อนการปฏิรูปการปกครองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (๑๘๙๓-๑๙๙๑)ขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.chaoprayanews.com ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 2562
  กรุงศรีอยุธยาตอนกลาง (22)
กรุงศรีอยุธยาตอนกลาง (๑๙๙๑-๒๒๓๑) สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถถึงพระเพทราชา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 2562
  กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย (7)
สมัยอยุธยาตอนปลาย ช่วงเวลาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเพทราชาถึงสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ หรือพระเจ้าเอกทัศ (พ.ศ. 2231 - 2310)ในสมัยอยุธยาตอนปลายนั้น มีกษัตริย์ปกครอง 1 ราชวงศ์ จำนวน 8 พระองค์ระยะเวลา 98 ปีราชวงศ์บ้านพลูหลวง (79 ปี) เป็นราชวงศ์ที่ 4 ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา ราชวงศ์นี้มีพระมหากษัตริย์ที่ปกครอง 6 พระองค์ ขอบคุณข้อมูลจากhttps://khunatham.wordpress.com..ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 2562
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...