ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์เดิมชาวบ้านเรียกว่า"วัดเขาล้าน"ซึ่งอยู่เนินบ้านท้องไมซึ่งเป็นเนินโล่งเตียนจึงเรียกว่า"เขาล้าน"เขาล้านชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นที่สถิตของพ่อท่านยอดเขาซึ่งเป็นเทพยดารักษา เขาล้านและดินแดนโดยรอบ ประชาชนมีความเคารพนับถือมาเมื่อจะทำกิจการใดให้สำเร็จต้องบนบาน พ่อท่านยอดเขา วัดเขาล้านได้ดำเนินการสร้างโดยอาจารย์ทอง ท่านเป็นคนจังหวัดสงขลาและได้ตั้งชื่อ ว่า"วัดเขาล้าน"และอาจารย์ทองเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และมรณภาพเมือปี พ.ศ.2500 ต่อมาพระเดชพระคุณพระราชรัตนกวี อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เปลี่ยนชื่อ"วัดเขาล้าน" เป็น วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เพื่อเป็นศิริมงคลนามเมื่อแปลได้ความว่า วัดที่อาจารย์ทองสร้างขึ้นที่ภูเขา วัด เขาสุวรรณประดิษฐ์ตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดคณะ มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช 2460 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2596 และได้รับการผูกพัทธสีมาเมื่อพุทธศักราช 2500 เนื่อที่ 99 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา มีเนื้อที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 3 แปลง 82 ไร่ 3งาน 60 ตารางวา ตั้งอยู่ตำบลปากแพรก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์มีปูชนียวัตถุ สำคัญที่น่าสนใจ เช่นพระประธานเนื้อโลหะสมัยอยุธยา พระพุทธรูปทรงเครื่อง (สำหรับใช้ประจำเรือพระ ) พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในพระเจดีย์จตุรมุข พระพุทธบาทจำลองอนุสาวรีย์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า วิภาวดีรังสิต โดยมีเจ้าอาวาสปกครอง 3 องค์ คือ.พระอธิการทอง อินทสุวณโณ พ.ศ.2460 - 2500 พระกิตติมงคลพิพัฒน์ (หลวงพ่อจ้อย) 2500-2536 และปัจจุบันพระครูสุวรรณพิพัฒน์ เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลดอนสัก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์เป็นวัดที่มีความร่มรื่นสวยงามบนเจดีย์พระบรมธาตุนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอดอนสัก และเป็นศูนย์รวมในการประ กอบพิธีกรรมต่างๆ ตลอดทั้งประเพณีของชาวดอนสัก
  แหล่งเรียนรู้ (1)
ดเขาสุวรรณประดิษฐ์เดิมชาวบ้านเรียกว่า"วัดเขาล้าน"ซึ่งอยู่เนินบ้านท้องไมซึ่งเป็นเนินโล่งเตียนจึงเรียกว่า"เขาล้าน"เขาล้านชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นที่สถิตของพ่อท่านยอดเขาซึ่งเป็นเทพยดารักษา เขาล้านและดินแดนโดยรอบ ประชาชนมีความเคารพนับถือมาเมื่อจะทำกิจการใดให้สำเร็จต้องบนบาน พ่อท่านยอดเขา วัดเขาล้านได้ดำเนินการสร้างโดยอาจารย์ทอง ท่านเป็นคนจังหวัดสงขลาและได้ตั้งชื่อ ว่า"วัดเขาล้าน"และอาจารย์ทองเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และมรณภาพเมือปี พ.ศ.2500 ต่อมาพระเดชพระคุณพระราชรัตนกวี อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เปลี่ยนชื่อ"วัดเขาล้าน" เป็น วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เพื่อเป็นศิริมงคลนามเมื่อแปลได้ความว่า วัดที่อาจารย์ทองสร้างขึ้นที่ภูเขา วัด เขาสุวรรณประดิษฐ์ตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดคณะ มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช 2460 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2596 และได้รับการผูกพัทธสีมาเมื่อพุทธศักราช 2500 เนื่อที่ 99 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา มีเนื้อที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 3 แปลง 82 ไร่ 3งาน 60 ตารางวา ตั้งอยู่ตำบลปากแพรก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์มีปูชนียวัตถุ สำคัญที่น่าสนใจ เช่นพระประธานเนื้อโลหะสมัยอยุธยา พระพุทธรูปทรงเครื่อง (สำหรับใช้ประจำเรือพระ ) พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในพระเจดีย์จตุรมุข พระพุทธบาทจำลองอนุสาวรีย์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า วิภาวดีรังสิต โดยมีเจ้าอาวาสปกครอง 3 องค์ คือ.พระอธิการทอง อินทสุวณโณ พ.ศ.2460 - 2500 พระกิตติมงคลพิพัฒน์ (หลวงพ่อจ้อย) 2500-2536 และปัจจุบันพระครูสุวรรณพิพัฒน์ เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลดอนสัก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์เป็นวัดที่มีความร่มรื่นสวยงามบนเจดีย์พระบรมธาตุนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอดอนสัก และเป็นศูนย์รวมในการประ กอบพิธีกรรมต่างๆ ตลอดทั้งประเพณีของชาวดอนสัก
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...