ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,062
 
 ไทยนิยม ยั่งยืน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วม ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นการดำเนินการที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ โดยการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อมาสู่การจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน และการสร้างความรู้ความเข้าใจตามกรอบหลักการดำเนินการ 10 เรื่องอย่างมีแบบแผน สู่การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาตนเอง แผนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีแผนการลงพื้นที่จำนวน 4 ครั้ง ในครั้งที่ 3 เป็นเรื่องของการนำปัญหาของแต่ละชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไข จัดทำเป็นแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์ที่โครงการกำหนด เน้นหลักการมีส่วนร่วม และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งก่อให้โครงการที่เกิดผลิตภาพ (Productivity) สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก หรือเชื่อมโยงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ถัดมาที่แผนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 มีเนื้อหาเพิ่มเติมที่จะสร้างการรับรู้แก่ประชาชนจากกรอบหลัก 10 เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพดีที่จะส่งผลให้ราคาข้าวมีมูลค่าสูงขึ้น และมาตรการช่วยเหลือชาวนาอื่นๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต ไปประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรในพื้นที่ทราบ และเน้นย้ำสร้างการรับรู้ในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อประชาชน ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 จะทำให้การสร้างรายได้นั้นเพิ่มขึ้น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามลำดั
  ช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้าง (1)
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้าง
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...