ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,220,809
 
 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วม ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วม ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน (1)
กศน. รับลูก ศธ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ส่งไม้ต่อนโยบายพร้อมแนวทางปฏิบัติครอบคลุม กศน.ทั่วประเทศ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสำคัญต่อการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน รวมไปถึงจัดการการศึกษาให้แก่กลุ่มผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนรวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.จึงรับและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้นโยบายดังกล่าวลงไปสู่การปฏิบัติทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ในทันที โดยได้วางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทย นิยม ยั่งยืน สำนักงาน กศน. โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน สำนักงาน กศน. และมอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. แต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด นอกจากนี้จะต้องสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัด รวมถึงให้รับทราบนโยบายตามโครงการดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นการซักซ้อมความเข้าใจผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV จัดประชุมชี้แจงบุคลากรในจังหวัด รวมถึงการเผยแพร่การดำเนินงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืนผ่านทางหน้า Line , Facebook และเว็บไซต์ของหน่วยงาน อีกทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนทั้ง 5 โครงการของสำนักงาน กศน. ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประกอบด้วยโครงการ 1) โครงการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 3)โครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 4)โครงการศูนย์ประชาธิปไตย 5) โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ทั้งนี้จะมีศึกษา และทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการ ตามกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ทั้ง 10 เรื่องจากเว็บสถาบันดำรงราชานุภาพ จัดทำ Banner QRcode เพื่อ Link รายละเอียดโครงการสำคัญ รวมทั้งวิธีจัดกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัตินำไปเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในพื้นที่ ตลอดจนกำหนดให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล รวมถึงให้มีการรายงานผลผ่านช่องทาง Online อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอีกด้วย ทั้งนี้ในส่วนของ สำนักงาน กศน. จังหวัด / กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ได้แบ่งภารกิจการดำเนินการภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนฯ ดังนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด มีหน้าที่จัดทำแผนการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามโครงการดังกล่าวในระดับอำเภอ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ของสำนักงาน กศน.ระดับจังหวัด โดยผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเป็นประธาน และผู้บริหารทุกระดับของสำนักงาน กศน.จังหวัด เข้าร่วมเป็นกรรมการ ถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อน และกรอบหลักการในการดำเนินงาน ทั้ง 10 เรื่อง โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล จัดทำแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ กศน. ในระดับจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล จัดทำ Banner และรายละเอียดโครงการสำคัญที่ประกอบด้วยสาระสำคัญ วิธีจัดกิจกรรม เป้าหมาย ในรูปแบบ Infographic ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กศน. จังหวัด เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนำไปเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ของหน่วยงาน Line , Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมถึงคัดเลือกชุมชนที่เป็นต้นแบบในการนำการรับรู้สู่การปฏิบัติด้านการศึกษา โดยจัดทำวิดีทัศน์เผยแพร่และ มีการมอบรางวัลให้แก่ชุมชนต้นแบบ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการสำคัญผ่านระบบการประเมินผลออนไลน์ ในส่วนของ กศน.อำเภอ จะต้องร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนและติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนฯ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้แก่ส่วนราชการระดับอำเภอ และครู กศน.ตำบล ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ คัดเลือกครู กศน. ตำบลเพื่อร่วมเป็นทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับอำเภอ ไปยังสำนักงาน กศน. จังหวัด เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อไปว่า กศน.ตำบล ในฐานะหน่วยงานแนวหน้าที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด เข้าร่วมเป็นทีมขับเคลื่อนฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของตำบล โดยศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการ และกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนทั้ง 10 เรื่อง จากเว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ รวมทั้งศึกษาและทำความเข้าใจโครงการของสำนักงาน กศน. ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามกรอบหลักการฯ มีหน้าที่สร้างการรับรู้และปรับความคิดตามกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ผ่านการจัดเวทีประชาคม ตลอดจนร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จัดทำโครงการตามความต้องการ ของหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ไปยัง กศน.อำเภอ ทั้งนี้เพื่อการมีส่วนร่วม และให้ กศน. ในระดับพื้นที่ มีการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาลครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ และสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ รวมถึงพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนและมั่นคงตาม Road Map ที่วางไว้ต่อไป นายกฤตชัย กล่าวในที่สุด นภัสสรณ์/ข่าว
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...