ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีราชาภิเษกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการด้วยการถวายน้ำอภิเษก โดยแบ่งออกเป็น 2 พระราชพิธีสำคัญคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร .....ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
  พระปฐมบรมราชโองการ (10)
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์จะพระราชทาน " พระปฐมบรมราชโองการ " หลังจากพราหมณ์ทูลเกล้าฯ ถวาย เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ และเครื่องราชูปโภคแล้ว พระปฐมบรมราชโองการ แสดงพระราชปณิธาน ในฐานะทรงเป็นผู้รับพระราชภาระแห่งบ้านเมือง.....ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
  ราชาภิเษกมีกี่ประเภท อย่างไร (1)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน ตามตำราปัญจราชาภิเษก กล่าวว่า การราชาภิเษก แบ่งออกเป็น ๕ ลักษณะ
  พิธีพลีกรรมตักน้ำ (1)
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะมีการใช้ "น้ำอภิเษก" และ "น้ำสรงมุรธาภิเษก" ในการประกอบพระราชพิธี ซึ่งการเตรียมพิธีทำน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษก จะต้องมีการตักน้ำจากแหล่งสำคัญหรือแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทย.....ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
  เครื่องราชกกุธภัณฑ์ (6)
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ คือ เครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาธิบดีจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ต้องทูลเกล้าฯ ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นประเพณีสืบเนื่องมาจากลัทธิพราหมณ์โดยพระมหาราชครูพราหมณ์เป็นผู้ถวาย ประกอบด้วย พระมหาเศวตฉัตร พระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขรรค์ชัยศรีธารพระกร วาลวิชนีและฉลองพระบาทเชิงงอน ….ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
  พระราชบัลลังก์และพระราชอาสน์ (3)
ที่ประทับของพระมหากษัตริย์มีความสำคัญในฐานะเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศที่แสดงถึงพระราชอำนาจและพระเกียรติยศในองค์พระมหากษัตริย์เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยกพื้นสูงมีลวดลายประดับ.....ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
  พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร (1)
การจารึกพระนามใหม่ของพระเจ้าแผ่นดินลงในแผ่นทอง พร้อมกับดวงพระบรมราชสมภพ และแกะงาช้างเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาล.....ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...