ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 ชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับอำเภอ กศน.อำเภอสามพราน
กศน.อำเภอสามพราน มีทั้งหมด 16 ตำบล ได้ดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนทุกตำบล ดังนี้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน คืออะไร โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากแนวคิด "โครงการประชารัฐ" ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่นคง ซึ่งคอนเซ็ปต์ของไทยนิยม ยั่งยืน จะเป็นการจัดสรรงบประมาณลงไปในแต่ละพื้นที่อย่างเท่าเทียม ตามความต้องการของประชาชน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศ พร้อมกับให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของแต่ละ กศน.ตำบล กศน.อำเภอสามพราน ดังนี้ 1. กศน.ตำบลอ้อมใหญ่ ชุมชนหมู่บ้านอ้อมใหญ่ หมู่ 4 ที่ตั้ง 14/136 ม.4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 2. กศน.ตำบลบางเตย บ้านคลองดงตาล หมู่ 6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 3. กศน.ตำบลคลองจินดา บ้านปรีดาราม หมู่ 3 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 4. กศน.ตำบลบางช้าง ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลบางช้าง 37/1 หมู่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 5. กศน.ตำบลหอมเกร็ด บ้านหัวไทร หมู่ 4 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 6. กศน.ตำบลทรงคนอง บ้านเอื้ออาทรศาลายา 1 และ 2 หมู่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 7. กศน.ตำบลสามพราน บ้านดงเกตุ หมู่ 4 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 8. กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม ชุมชนบ้านหนองตามล กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม หมู่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 9. กศน.ตำบลบางกระทึก บ้านโคกหวาย หมู่ 5 ตลาดน้ำดอนหวาย ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 10. กศน.ตำบลไร่ขิง คลองวัดท่าพูด วัดท่าพูด หมู่ 9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 11. กศน.ตำบลตลาดจินดา บ้านลำเอียก หมู่ 3 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 12. กศน.ตำบลยายชา ชุมชนบ้านใต้วัด หมู่ 6 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 13. กศน.ตำบลบ้านใหม่ บ้านใหม่ หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 14. กศน.ตำบลท่าตลาด บ้านท่าตลาด หมู่ 8 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 15. กศน.ตำบลท่าข้าม บ้านโรงหีบ หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 16. กศน.ตำบลคลองใหม่ บ้านคลองใหม่ หมู่ 5 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...