ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 OOCC กศน.อำเภอสามพราน ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน.
OOCC กศน.อำเภอสามพราน ดำเนินการโดยกศน.ตำบลทั้ง 16 แห่ง เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center - OOCC) เป็นสถานที่จัดแสดงสินค้า ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายหรือสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนให้คำปรึกษาความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยเบื้องต้นเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืน กศน.อำเภอสามพราน โดย กศน.ตำบลทั้ง 16 แห่ง จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการค้าขายออนไลน์ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการตลาดและการตลาดออนไลน์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์ การเปิดร้านสร้างสินค้าออนไลน์ การสร้างมูลค่าสินค้า และการโปรโมทสินค้าออนไลน์ มีทักษะการส่งเสริมการขายสินค้า ในตลาดออนไลน์ และนำความรู้ไปใช้ในการขายสินค้าในตลาดออนไลน์ได้ เป็นสมาชิก OOCC ระดับอำเภอต่อไป
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...