ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 ผู้สูงอายุ
กศน.อำเภอสามพราน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในอำเภอสามพราน ดังนี้ 1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ เป็นการสร้างกิจกรรมเรื่องการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ ให้เรียนรู้ในเรื่องของการทำอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายต่างๆ ในลักษณะของการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ในสภาพติดสังคม คือแข็งแรงเสมอ เพราะฉะนั้นเราจะสร้างการเรียนรู้ที่ กศน.ตำบลทุกพื้นที่ 2. กิจกรรมที่จะให้ผู้สูงอายุมาช่วยงานทางสังคมในเชิงคลังสมอง มาเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ และร่วมสร้างการเรียนรู้ หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...