ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 ใบความรู้กระดาษแผ่นเดียว
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "อ่านไป ทำไป ได้ของถูกใจ จากการอ่าน" เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนสนใจการอ่านเพิ่มมากขึ้นโดยนำเอากิจกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ผู้รับบริการจะได้รับใบความรู้ อ่านแล้ววิเคราะห์ทำความเข้าใจพร้อมลงมือปฏิบัติ
  กระดาษแผ่นเดียว อ่านไป ทำไป ได้ของถูกใจ จากการอ่าน (7)
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านงานศิลปะที่หลากหลาย อ่านจับใจความ เรียบเรียงได้ เข้าใจง่าย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...