ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,222,798
 
 ข้อมูลท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา ชาวบ้านหนองแซง เดิมเชื่อว่าอพยพมาจาก นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว แล้วมาตั้งถิ่นฐานที่หนองแซง ซึ่งมีหนองน้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก มีน้ำขังเต็มตลอดทั้งปี และในหนองน้ำนั้นมี "ต้นแซง" อยู่จำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกชื่อตำบล ตามสภาพพื้นที่ ว่า "ตำบลหนองแซง" ต่อมาหนองน้ำเหล่านั้นได้ตื้นเขินกลายมาเป็นที่ราบลุ่มจนถึงทุกวันนี้ เขตพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีความลาดเอียงจากเหนือลงใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 10.64 ตร.กม. หรือประมาณ 6,650 ไร่ ทิศเหนือ จรดต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี และ ต.หนองนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ จรดต.หนองความโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ทิศตะวันออก จรดต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี ทิศตะวันตก จรดต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ข้อมูลด้านอาชีพ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนมะม่วง อาชีพเสริม เพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า ปลูกผัก ทำขนมจีน การเดินทาง 1.จากกรุงเทพ ใช้เส้นทางพหลโยธิน แยกเข้าหนองแซง ทางหลวงหมายเลข 3014 ระยะทางจากถนนหลโยธิน ประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงสามแยกหนองแซง เลี้ยวซ้าย เข้าเขตอำเภอหนองแซง 2.เดินทางโดยรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถานีรถไฟหนองแซง คำขวัญอำเภอ มะม่วงมันต้นตำรับ เครื่องประดับโบราณ ชลประทานหลากหลาย ทางรถไฟสู่อิสาน ศูนย์ตำนานวัฒนธรรม วิสัยทัศน์อำเภอ สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป อากาศร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33.2 องศาเซลเซียส ข้อมูลการปกครอง อำเภอหนองแซงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 69 หมู่บ้าน 1. หนองแซง (Nong Saeng) 2. หนองควายโซ (Nong Khwai So) 3. หนองหัวโพ (Nong Hua Pho) 4. หนองสีดา (Nong Sida) 5. หนองกบ (Nong Kop) 6. ไก่เส่า (Kai Sao) 7. โคกสะอาด (Khok Sa-at) 8. ม่วงหวาน (Muang Wan) 9. เขาดิน (Khao Din) การปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เทศบาลตำบลหนองแซง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแซงทั้งตำบล บางส่วนของตำบลหนองควายโซ และบางส่วนของตำบลไก่เส่า 2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหัวโพและตำบลหนองสีดาทั้งตำบล 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกบทั้งตำบลและตำบลหนองควายโซ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองแซง) 4. องค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไก่เส่า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองแซง) 5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสะอาดทั้งตำบล 6. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงหวานและตำบลเขาดินทั้งตำบล ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 1. อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม (ทำนา) (ทำสวน) 2. อาชีพเสริม ได้แก่ เพาะเห็ดฟาง ปลูกผัก 3. จำนวนธนาคาร มี 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย โทร.036-399237-40 ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร ธกส. ข้อมูลด้านประชากร 1. จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 15,622 คน 2. จำนวนประชากรชาย รวม 7,489 คน 3. จำนวนประชากรหญิง รวม 8,133 คน 4. ความหนาแน่นของประชากร 1.80 คน/ตร.กม. ข้อมูลด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มะม่วงมันหนองแซง 2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ (แม่น้ำ/บึง/คลอง)คลองระพีพัฒน์ 3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ หมู่ 7 ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  หนองแซง (1)
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...