ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,222,813
 
ลิงค์
 ประวัติห้องสมุด
.1 ประวัติความเป็นมา ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก ได้จัดสร้างขึ้น เมื่อปี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2528 โดยเงินงบประมาณจากทางราชการจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) และสมทบด้วยเงินงบพัฒนาชนบท ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาท) รวม 855,550 บาท ต่อมาในปี งบประมาณ 2532 อำเภอทับสะแกได้ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาห้องสมุดแห่งนี้โดยหาเงินบริจาค มาไว้ใช้ในกิจกรรมของห้องสมุด โดยได้นำเงินส่วนหนึ่งมาสร้างรั้วและโรงรถให้กับผู้เข้าใช้บริการ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด จำนวน 10 ท่าน เพื่อบริหารงานของห้องสมุดให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2532 และได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนจนถึงปัจจุบันนี้ ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก 1.2 ที่ตั้ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130 หมายเลขโทรศัพท์โทรศัพท์ 032 – 671990 หมายเลขโทรสาร 032 - 671990 E-Mail s-one-11@hotmail.com
  ห้องสมุด ( )
ประวัติความเป็นมา ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก ได้จัดสร้างขึ้น เมื่อปี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2528 โดยเงินงบประมาณจากทางราชการจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) และสมทบด้วยเงินงบพัฒนาชนบท ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาท) รวม 855,550 บาท ต่อมาในปี งบประมาณ 2532 อำเภอทับสะแกได้ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาห้องสมุดแห่งนี้โดยหาเงินบริจาค มาไว้ใช้ในกิจกรรมของห้องสมุด โดยได้นำเงินส่วนหนึ่งมาสร้างรั้วและโรงรถให้กับผู้เข้าใช้บริการ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด จำนวน 10 ท่าน เพื่อบริหารงานของห้องสมุดให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2532 และได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนจนถึงปัจจุบันนี้ ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก 1.2 ที่ตั้ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130 หมายเลขโทรศัพท์โทรศัพท์ 032 – 671990 หมายเลขโทรสาร 032 - 671990 E-Mail s-one-11@hotmail.com
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...