ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,222,813
 
ลิงค์
 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทิศทางการดำเนินงาน Roadmap การขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการอ่านของสำนักงาน กศน. วิสัยทัศน์ คนไทยทุกช่วงวัยมีนิสัยรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พันธกิจ 1. ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านโดยเน้นในระดับครอบครัว อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2. พัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีทักษะและนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการ อ่านทุกรูปแบบ 3. จัดหาทรัพยากรสื่อส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพและหลากหลายเหมาะสมกับทุกช่วงวัย มุ่งเน้นสื่อที่ ประชาชนต้องรู้ ควรรู้และน่ารู้ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ให้ทันสมัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านทุก กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.1 ภายในปี 2564 คนไทยทุกช่วงวัยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 200 นาที ( 3 เท่าจากฐานเดิม 66 นาทีต่อวัน) 1.2 ประชาชนได้รับบริการสื่อส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพในชุมชนของตนเอง เป็นประจำทุกวัน/ปีละ 2 ล้านคน (สื่อที่ประชาชนต้องรู้ ควรรู้และน่ารู้) 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2.1 มุ่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่านทุกช่วงวัย มีพฤติกรรม “นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น” 2.2 คนไทยทุกช่วงวัย มีทักษะการอ่านและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเชื่อมโยงความรู้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป้าประสงค์ 1. มุ่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่านทุกช่วงวัย มีพฤติกรรม “นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น” 2. ส่งเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีพฤติกรรมรักการอ่าน 3. สร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. คนไทยมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากการอ่านผ่านช่องทางที่หลากหลาย 5. เสริมสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานส่งเสริมการอ่านทุกภาคส่วน ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการอ่าน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมการอ่าน • ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน • ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น • บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • พัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีทักษะความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ (กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่าน • พัฒนาแหล่งและรูปแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชน • พัฒนาสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ • เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านในแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว • สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจด้วยกิจกรรมรณรงค์การอ่าน • การรณรงค์ 365 วัน ประกวดแข่งขัน จัดเวทีเสวนา ทุกภาคส่วน ทุกระดับ • จัดสื่อที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่าน • กำหนดนโยบายระดับชาติ - สร้างกลไกในการบริหารจัดการ • สร้างกลไกการทำงานในทุกระดับ - การส่งเสริมกิจกรรมการสร้างนิสัยรักการอ่านโดยเริ่มต้นระดับครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน อำเภอ จังหวัด • จัดหาทรัพยากรการอ่านให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน • ประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกกระแสความสำคัญของการอ่านทุกรูปแบบ ทิศทางการดำเนินงานของ กศน.อำเภอทับสะแก Roadmap การขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการอ่านของสำนักงาน กศน. แนวทางการพัฒนาของกศน.อำเภอทับสะแก วิสัยทัศน์ ประชาชนอำเภอทับสะแก เข้าถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม บนพื้นฐานความเป็นพลเมืองดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญา คิดเป็นอยู่แบบพอเพียง มีความรู้คู่คุณธรรม อัตลักษณ์สถานศึกษา ใฝ่เรียนรู้ เอกลักษณ์ สถานศึกษาพอเพียง แนวทางการพัฒนาของ กศน.อำเภอทับสะแก จุดเน้นจุดเด่นการทำงานของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก 1. บริการลักษณะ one stop service คือบริการรับคืนหนังสือ บริการ ยืม – คืน สื่อต่อเนื่อง 2. สถานที่ตั้งไปมาสะดวก ตั้งอยู่บริเวณสถานที่ราชการ โรงเรียน และชุมชน 3. บรรยากาศภายในโดยภาพรวมน่าใช้บริการ 4. กายภาพภายนอกกว้างขวาง ร่มรื่น สะอาด มีหนังสือบริการ อย่างหลากหลาย 5. เปิดบริการ ทุกวัน หยุดวันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. จุดควรพัฒนา 1. อาคาร บริเวณภายในคับแคบควรมีการขยายอาคาร 2. ควรเพิ่มจำนวนบุคลากร ผู้ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ 3. ควรจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทำให้บางกิจกรรมมีผู้ร่วมกิจกรรมน้อย 4. งบประมาณในการดำเนินงานจำกัดควรเพิ่มให้มากกว่านี้ 5. ควรมีบริการการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ASDL
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...