ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,222,793
 
ลิงค์
 โรงเรียนตชด
โรงเรียนตชด
  โรงเรียนตชด.บ้านห้วยดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ (1)
โรงเรียนตชด.บ้านห้วยดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ พระราชดำริในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดพระราชดำริ 1. การให้ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มาศึกษาดูงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อจะได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน ก็จะทำให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 2. การผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งจำเป็นมาก ในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ ได้ดำเนินการให้เกษตรกรได้ปลูกพันธุ์ดีและนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกพืชก็ดีใจและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” แต่การแจกจ่ายพันธุ์นั้นต้องทำบัญชีราษฎรให้ถูกต้อง ว่ามีเกษตรกรกี่ราย พื้นที่เท่าไร เพื่อจะได้แจกจ่ายพันธุ์ได้เหมาะสมกับความต้องการ 3.ในส่วนไม้ผลจะหายากและต้องใช้เวลาปลูกหลายปี จึงควรพิจารณาปลูกไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้พร้อมที่จะแจกจ่ายให้แก่ราษฎร ส่วนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ก็น่าที่จะเป็นผู้ผลิตไม้ผลได้ เมื่อมีเหลือจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรต่อไป 4.การประกวดเรื่องหญ้าแฝก ขอให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนส่งเข้าประกวดทุกปี ให้สม่ำเสมอต่อเนื่องต่อไป แม้ว่าจะไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไร เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ต่อไป 5.ให้สำนักงาน กปร. จัดทำหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ ในลักษณะของการ์ตูนให้มากขึ้น เพราะเด็กนักเรียนจะสนใจและชอบอ่านเรื่องที่เป็นการ์ตูน วันที่พระราชทาน 18 มิถุนายน 2555 เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้ 4(55)_18 มิ.ย.55 จ.บึงกาฬ นครพนม.doc
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...