ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,222,837
 
ลิงค์
 ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ (ห้องสมุดประชาชน)
การขับเคลื่อนห้องสมุดประชาชนให้เป็น Digital Library 9 Link ดังนี้
  การศีกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ (Thai MOOC) (1)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (1)
  ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ (1)
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (1)
  สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) (1)
  ห้องสมุดมารวย (Maruey Knowledge & Resource Center) (1)
  หอสมุดดำรงราชานุภาพ (Damrong Rajanubhab Libaray) (1)
  TK Park อุทยานการเรียนรู้ (1)
  หอสมุดแห่งชาติ (National Library of Thailand) (1)
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...