ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (8,826)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (109)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   อาเซียน
       ประเทศพม่า (Myanmar) (1)
       ประเทศเวียดนาม (Vietnam) (1)
       ประเทศสิงคโปร์ (Singapore... (1)
       .ประเทศมาเลเซีย (Malaysia... (1)
       ประเทศลาว (Laos) (1)
       ประเทศกัมพูชา (Cambodia) (1)
       สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPU... (1)
       ประเทศอินโดนีเซีย (Indone... (1)
       บรูไนดารุสซาลาม (Brunei D... (1)
       ไทย (1)
   แนะนำหนังสือนาอ่าน
       แนะนำหนังสือจากบรรณารักษ์
       แนะนำจากสมาชิก
   ประชาสัมพันธ์
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
       กินกรรมสนามเด็กดีเป็นศรีแ...
   สื่อ
       e-book
       CD/VCD
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,113
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

38679

  *
ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาล หมู่ที่ 6 ถนนท่ามะนาว  ตำบลลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  iรหัสไปรษณีย์  15130  โทรศัพท์ 0-364- 61733   E-mail a_liga.bb@hotmail.com  ID line 0836978755
Loading...