ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
วันที่ 10 มกราคม 2558   08:00 - 31 มกราคม 2558   08:00

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 จัดขึ้น ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ในวันที่ 6 มกราคม 2558 และวันที่ 10 มกราคม 2558  โดยจัดร่วมกับเทศบาลตำบลหนองม่วง  กิจกรรมที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงได้จัดนั้น

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์  สังคม และปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดังนี้

  1. กิจกรรม เกมสนุกพาเพลิน
  2. กิจกรรม ภาพสวยด้วยกระดาษทิชชู
  3. กิจกรรม ฝึกอาชีพระยะสั้น (ปั้นแป้งตุ๊กตา)และการทำป๊อบคอน
  4. กิจกรรม นันทนาการตอบคำถามบนเวทีและกิจกรรมการแสดงออกของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมในงาน

โดยมีสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด 14 โรงเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 600 กว่าคน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัท ร้านค้า เป็นอย่างดี

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...