ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรม "การอ่านสร้างสรรค์จินตนาการ"
วันที่ 23 กรกฏาคม 2558   08:00 - 23 ธันวาคม 2558   08:00
โคงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
กิจกรรม "การอ่านสร้างสรรค์จินตนาการ" จัดในเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนบ้านหนองเสมา โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง
บ้านหนังสืออัจฉริยะ หมู่ ๔ และ หมู่ ๑๐ บ้านชอนสมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
โรงเรียนยางโทน และ โรงเรียนหนองตาแบก
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...