ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 24 มีนาคม 2559   08:00 -   08:00

กศน.จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรห้องสมุดประชาชน โดยได้ให้ศึกษาดูงานที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...