ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ อบต.หนองมะค่า
วันที่ 7 เมษายน 2559   08:00 -   08:00

หอ้งสมุดประชาชนอำเภอโคกเจริญออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้ม ณ อบต.หนองมะค่า เวลา 08.00 น.-13.00 น.

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...