ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
เทคนิคการสื่อสาร มีนาคม 2560
วันที่ 23 มีนาคม 2560   13:00 -   16:00

          กิจกรรมเทคนิคการสื่อสาร โดยอาจารย์อัญชลี แสงชาญชัย อาจารย์ได้แนะนำวิธีการสื่อสารทั้งทางสายตา  ท่าทาง คำพูด จะสื่อสารอย่างไรให้คนรอบข้างประทับใจและทำให้ตัวเราเองอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขด้วย

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...