ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรม โครงการเติมความคิด สร้างสรรค์ปัญญา 2 เมษา วันรักการอ่าน ประจำปี 2562
วันที่ 1 มิถุนายน 2562   08:00 -   08:00
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน จัดกิจกรรม โครงการเติมความคิด สร้างสรรค์ปัญญา 2 เมษา วันรักการอ่าน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมที่จัดได้แก่
1.กิจกรรมลงนามถวายพระพร
2.กิจกรรมนิทรรศการหนังสือพระราชนิพนธ์
3.กิจกรรมภาษาพาสนุกเขียนตามคำบอก(ฝึกทักษะความจำ)
4. กิจกรรมแข่งขันปั้นดินเป็นนิทาน
5. กิจกรรมหาคำศัพท์เกมอักษรไขว่
6. กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
   
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...