ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
Android Smartphone 1: การตั้งค่าเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตุลาคม 2562
วันที่ 26 ตุลาคม 2562   09:30 -   12:30

Android Smartphone 1 การตั้งค่าเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สอนโดยวิทยากรจิตอาสา อ.สิรภพ โชคเศรษฐกิจ 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...