ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมสาธิตการทำกล่องอเนกประสงค์จากขวดน้ำอัดลม
วันที่ 9 มิถุนายน 2563   08:00 -   08:00
วันที่ 9 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00-12.00 น.
นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วย นายคมกฤช  สาหลัง ครูชำนาญการ จิตอาสา 904 นางยามีละห์  สิงหะ ครู กศน.ตำบลริโก๋นางสาวมธุรา  วจีสมัย  ครูอาสาฯ  ไปเยี่ยมเด็กลูกหลานสมาชิกในฟาร์มโคกโก และสาธิตการทำกล่องอเนกประสงค์จากขวดน้ำอัดลม  ในกิจกรรม
จิตอาสา กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ต้านภัยโควิท-19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดีปาดี จังหวัดนราธิวาส
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...