ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาคีเคือข่ายเดือนกรกฎาคม2563
วันที่ 12 ตุลาคม 2563   08:00 -   08:00

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาคีเคือข่ายเดือนกรกฎาคม2563 หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.สภบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

http://www.nfe-bk.go.th/?id=show_activity&id_act=9801
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...