ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน
วันที่ 20 มกราคม 2564   08:00 -   08:00

       นายมงคล สุระเสนา ผอ. กศน.อำเภอศรีวิไล มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลและครู กศน.ตำบล ออกหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน ทั้ง 5 ตำบล ในวันที่ 20 มกราคม  2564

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...