ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มาอ่านหนังสือเล่มโปรดนอกเวลาเรียน
วันที่ 17 สิงหาคม 2564   08:00 -   08:00

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ ผู้อำนวยการ กศฯ. อำเภอวิเชียรบุรี มอบหมายให้

นางสาวณงนภัส ชัยชุมพล ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

และนางสาวศิริลักษณ์ จูมวงษ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ

จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มาอ่านหนังสือเล่มโปรดนอกเวลาเรียน ร่วมกับ นางสาวอรวรรณ อรัญเวทย์ ตำแหน่งครูกศน.ตำบลท่าโรง ทาง Google Meet โดยได้แนะนำวิธีการจดสมุดบันทึกรักการอ่าน และการสมัครสมาชิกห้องสมุดเพื่อให้นักศึกษาทราบและมีความรู้ความเข้าใจในการจดบันทึก

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...