ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน.
วันที่ 23 สิงหาคม 2564   08:00 -   08:00

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีเทพ ร่วมกับ กศน.อำเภอศรีเทพ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. กิจกรรม วันสุนทรภู่ 26 ใิถุนายน 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 116 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจร้อยละ 91.96  ระดับดีมาก

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...