ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา ปรับปรุง การใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ 18 ตุลาคม 2564   08:00 - 19 ตุลาคม 2564   16:30

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 นายมนตรี  เวียงอินทร์  ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวังจันทร์ มอบหมายนางสาวณรรชมน  บริคุต  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางสาวธมลพรรณ  เรณูร่วง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา ปรับปรุง การใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  โดยนายเสกสรรค์  รัตน์จินดามุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ได้รับเกียรติจาก นางกัญญาทิพ เสนาะวงศ์  เป็นวิทยากร จากสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
 

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...