ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
สื่อ
สินค้าโอทอปตำบลบางพึ่ง

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 
สถานที่จำหน่าย 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคาทอลิกกลุ่มน้ำบางขาม
154 หมู่ 4 บ้านบางไผ่ ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 
ติดต่อ : คุณวิราศิณี สิงห์สา
โทร : 086 0150861
โทรสาร : 036 644062

รายการสื่อ 

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 สถานที่จำหน่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคาทอลิกกลุ่มน้ำบางขาม 154 หมู่ 4 บ้านบางไผ่ ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : คุณวิราศิณี สิงห์สา โทร : 086 0150861 โทรสาร : 036 644062
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...