ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
สื่อ
สินค้าโอทอปตำบลหนองทรายขาว
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยใช้แรงงานคน ซึ่งให้สารอาหารมากกว่าเครื่องจักรกล โดยสามารถป้องกันโรคเหน็บชา ช่วยในการบำรุงร่างกายได้ ซึ่งอุปกรณ์ที่สีข้าวเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน(OTOP)
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 
วัตถุดิบที่ใช้
ข้าวเปลือกหอมมะลิ
 
สถานที่จำหน่าย 
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้านสระเตยใหญ่
133 หมู่ 4 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ติดต่อ : นางสวงค์ สุรธนาสุรีย์
โทร : 09 5201506
รายการสื่อ 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยใช้แรงงานคน ซึ่งให้สารอาหารมากกว่าเครื่องจักรกล โดยสามารถป้องกันโรคเหน็บชา ช่วยในการบำรุงร่างกายได้ ซึ่งอุปกรณ์ที่สีข้าวเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน(OTOP) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 วัตถุดิบที่ใช้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้านสระเตยใหญ่ 133 หมู่ 4 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดต่อ : นางสวงค์ สุรธนาสุรีย์ โทร : 09 5201506
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...