ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
10 ประเทศอาเซียน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประเทศไทย
ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) ธงชาติ ธงชาติไทย ประกอบด้วย 3 สีหลัก ได้แก่ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน มีการแบ่งเป็นริ้วจำนวน 5 แถบ ซึ่งแถบในสุดเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น 2 เท่า ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนด้านล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับ สีแดง หมายถึง ชาติ สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ตราสัญลักษณ์ ตราแผ่นดินของไทย คือ พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ซึ่งเป็นเทพพาหนะของพระนารายณ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติและเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ตามแนวคิดสมมุติเทพ โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2436 เป็นต้นมา แต่มาใช้อย่างเต็มที่แทนตราแผ่นดินเดิมทั้งหมดเมื่อ พ.ศ. 2453 รูปแบบการปกครอง ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร (Bangkok) เขตการปกครอง : แบ่งพื้นที่เป็น 4 ภูมิภาค 76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ดังนี้ ภาคกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและบางจังหวัดติดทะเลอ่าวไทย รวม 25 จังหวัด ภาคเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขา รวม 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง รวม 20 จังหวัด ภาคใต้ พื้นที่ขนาบด้วยทะเลโดยฝั่งซ้ายติดทะเลอันดามันและฝั่งขวาติดทะเลอ่าวไทย รวม 14 จังหวัด พื้นที่ พื้นที่ทั้งหมด 513,115.020 ตารางกิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือติดเมียนมาร์และลาว ทิศตะวันออกติดลาวและกัมพูชา ทิศตะวันตกติดเมียนมาร์ ทิศใต้ติดมาเลเซีย ชายฝั่งทะเลยาว 2,420 กิโลเมตร ประชากร ประมาณ 65,651,700 คน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556) เชื้อชาติ ไทย 90% ที่เหลือเป็นเชื้อชาติอื่น ได้แก่ จีน มลายู และชนเผ่าต่างๆ ศาสนา ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาพุทธ 94.6% ศาสนาอื่นๆ ได้แก่ อิสลาม 4.6% คริสต์ 0.7 ฮินดูและอื่นๆ 0.1% ภาษา ภาษาราชการ คือ ภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น 4 ภาษาใช้พูดกัน ในภาคกลาง เหนือ ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ สกุลเงิน บาท (Bath) ดอกไม้ประจำชาติ ดอกราชพฤกษ์ (Ratchaphruek) สัตว์ประจำชาติ ช้างไทย (Thai Elephant)

ประเทศไทย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...